Meie koolist

ÕppenõukoguR, 05.01 

Õppenõukogu kell 9.00 

 1. II poolaasta sündmuste  plaani arutelu ja kinnitamine (Alus: Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord § 2 lg 2) 

Õppenõukogu toimub reedel, 16.06 kell 9.00.

Päevakord:

1. Järgmisse klassi üleviimine või klassikursuse kordama jätmine (Mairold Aak) ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg1.

ja Tori Põhikooli õppekava üldosa kinnitatud kk 1-3/4 20.09.2017 punkt 6.6)

2. III kooliastme loovtööde arvestamine (Tori Põhikooli uurimistöö hindamiskomisjoni koosoleku protokolli nr 1 17.02.2023)

3. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 6

ja Tori Põhikooli õppekava üldosa kinnitatud kk 1-3/4 20.09.2017 punkt 6.9)

4. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga või kiitusega põhikooli lõputunnistusel ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 7, "Õpilase tunnustamise tingimused ja kord" HTministri määrus nr 37 09.08.2010 § 2 ).


Õppenõukogu koosolek 30.09.2022

Päevakord: 

 1. Melanie Prett 4. kl koduõpe vanema soovil .
 2. Uussisserändajatest õpilaste hindamisest 2022/23 õppeaastal .
 3. Tori Põhikooli üldtööplaani kinnitamine.


Õppenõukogu koosolek   05.01.2023 

Päevakord: 

 1. Tori Põhikooli 2022 /23 õppeaasta II poolaasta sündmuste plaani kinnitamine .

Õppenõukogu koosolek 10.03.2023 (erakorraline)

Päevakord:

 1. Mairold Aak (7.b) lapsevanema soovil koduõppele  lubamine.

R, 26.08 kell 9.00 õppenõukogu aulas.

Päevakord:

1. 2021/22 õa üldtööplaani analüüs , ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks. ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 2 lg 6).

2. Tori Põhikooli rahuloluküsitluse 2022 tagasiside üle vaatamine.

3. Tori Põhikooli arengukava 2022 tegevuste üle vaatamine.

4. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2022/23 õa. ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 2 lg 6).

5. Õppenõukogu tegevuse planeerimine 2022/23 õppeaastal. ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 1 lg 2).

6. Uurimistööde juhendajate määramine 8. klassi õpilastele (Tori Põhikooli õppekava üldosa pt5. lg 5.1).

7. Trimestrite aegade kinnitamine 2022/23 õppeaastaks. (Tori Põhikooli õppekava üldosa).

8. Hindamise erisused 2022/23 õppeaastal (PGS § 29 lg 3).

9. Tulekahju korral tegutsemise plaani ja töökorralduse reeglite meelde tuletamine (lisatud).

10. Aasta haridustöötaja kandidaatide esitamine valla tasandil tutvustamiseks.(Tori Vallavolikogu määrus nr 67 “Tori valla tunnustuse avaldamise kord” 18.04.19).

11. Jooksvad küsimused (sünnipäevade tähistamisest, tervise- ja spordikulude hüvitamisest, digitahvli koolitus, Noored Kooli koosloomeprojekt, ukrainlastest lapsed koolis, rohepööre?, õppekäigud ja projektid jm.)


Tori Põhikooli õppenõukogu O T S U S 

Tori nr 15  27.08.2021 

Õppenõukogu tegevuse plaan 2021/22 õa kinnitamine 

Võttes aluseks: 

„Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 1 lg 2 

Õppenõukogu otsustab: 

Kinnitada õppenõukogu tegevuse plaan 2021/22 õa. 

TORI PÕHIKOOL ÕPPENÕUKOGU PLAAN AASTAKS 2021/22 

 

SEPTEMBER 

 1. Õppenõukogu liikmete kinnitamine 2021/22 õppeaastaks (PGS § 72 lg 2) 

 1. Tori Põhikooli õppenõukogu sekretäri valimine ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 5 lg 1). 

 1. Üldtööplaani arutelu ja kinnitamine. ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 2 lg 2). 

 

JAANUAR 

 1.  II poolaasta sündmuste  plaani arutelu ja kinnitamine (Alus: Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord § 2 lg 2) 

 

JUUNI  

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale tööle jätmine ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 1 ). 

 

JUUNI 

 

 1. Täiendava õppetöö lõpetamine. Järgmisse klassi üleviimine või klassikursuse kordama jätmine ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg1. ). 

 1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 6). 

 1. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga või kiitusega põhikooli lõputunnistusel ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 7). 

 

AUGUST  

 

 1. 2021/22 õa üldtööplaani analüüs (sisehindamine), ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks. ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 2 lg 6). 

 1. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2022/23 õa. ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 2 lg 6). 

 1. Õppenõukogu tegevuse planeerimine 2022/23 õppeaastal. ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 1 lg 2) 

 1. Uurimistööde juhendajate määramine  8. klassi õpilastele  (Tori Põhikooli õppekava üldosa pt 5. lg 5.1) 

 1. Trimestrite aegade kinnitamine 2022/23 õppeaastaks. (Tori  Põhikooli õppekava üldosa) 

 1. Hindamise erisused 2022/23 õppeaastal (PGS §  29 lg 3) 

 1. Aasta haridustöötaja kandidaatide esitamine valla tasandil tutvustamiseks.(Tori Vallavolikogu määrus nr 67 “Tori valla tunnustuse avaldamise kord”  18.04.19) 

 

 

 

Otsust võib vaidlustada pöördudes kooli üle riiklikku järelevalvet teostava ametniku poole otsuse läbivaatamiseks viie tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumisest. 

 

 

Pille Usin 

Tori Põhikooli õppenõukogu esimees 

 


R, 05.01 

Õppenõukogu kell 9.00 

 1. II poolaasta sündmuste  plaani arutelu ja kinnitamine (Alus: Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord § 2 lg 2) 

Õppenõukogu toimub reedel, 16.06 kell 9.00.

Päevakord:

1. Järgmisse klassi üleviimine või klassikursuse kordama jätmine (Mairold Aak) ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg1.

ja Tori Põhikooli õppekava üldosa kinnitatud kk 1-3/4 20.09.2017 punkt 6.6)

2. III kooliastme loovtööde arvestamine (Tori Põhikooli uurimistöö hindamiskomisjoni koosoleku protokolli nr 1 17.02.2023)

3. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 6

ja Tori Põhikooli õppekava üldosa kinnitatud kk 1-3/4 20.09.2017 punkt 6.9)

4. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga või kiitusega põhikooli lõputunnistusel ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 7, "Õpilase tunnustamise tingimused ja kord" HTministri määrus nr 37 09.08.2010 § 2 ).


Õppenõukogu koosolek 30.09.2022

Päevakord: 

 1. Melanie Prett 4. kl koduõpe vanema soovil .
 2. Uussisserändajatest õpilaste hindamisest 2022/23 õppeaastal .
 3. Tori Põhikooli üldtööplaani kinnitamine.


Õppenõukogu koosolek   05.01.2023 

Päevakord: 

 1. Tori Põhikooli 2022 /23 õppeaasta II poolaasta sündmuste plaani kinnitamine .

Õppenõukogu koosolek 10.03.2023 (erakorraline)

Päevakord:

 1. Mairold Aak (7.b) lapsevanema soovil koduõppele  lubamine.

R, 26.08 kell 9.00 õppenõukogu aulas.

Päevakord:

1. 2021/22 õa üldtööplaani analüüs , ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks. ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 2 lg 6).

2. Tori Põhikooli rahuloluküsitluse 2022 tagasiside üle vaatamine.

3. Tori Põhikooli arengukava 2022 tegevuste üle vaatamine.

4. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2022/23 õa. ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 2 lg 6).

5. Õppenõukogu tegevuse planeerimine 2022/23 õppeaastal. ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 1 lg 2).

6. Uurimistööde juhendajate määramine 8. klassi õpilastele (Tori Põhikooli õppekava üldosa pt5. lg 5.1).

7. Trimestrite aegade kinnitamine 2022/23 õppeaastaks. (Tori Põhikooli õppekava üldosa).

8. Hindamise erisused 2022/23 õppeaastal (PGS § 29 lg 3).

9. Tulekahju korral tegutsemise plaani ja töökorralduse reeglite meelde tuletamine (lisatud).

10. Aasta haridustöötaja kandidaatide esitamine valla tasandil tutvustamiseks.(Tori Vallavolikogu määrus nr 67 “Tori valla tunnustuse avaldamise kord” 18.04.19).

11. Jooksvad küsimused (sünnipäevade tähistamisest, tervise- ja spordikulude hüvitamisest, digitahvli koolitus, Noored Kooli koosloomeprojekt, ukrainlastest lapsed koolis, rohepööre?, õppekäigud ja projektid jm.)


Tori Põhikooli õppenõukogu O T S U S 

Tori nr 15  27.08.2021 

Õppenõukogu tegevuse plaan 2021/22 õa kinnitamine 

Võttes aluseks: 

„Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 1 lg 2 

Õppenõukogu otsustab: 

Kinnitada õppenõukogu tegevuse plaan 2021/22 õa. 

TORI PÕHIKOOL ÕPPENÕUKOGU PLAAN AASTAKS 2021/22 

 

SEPTEMBER 

 1. Õppenõukogu liikmete kinnitamine 2021/22 õppeaastaks (PGS § 72 lg 2) 

 1. Tori Põhikooli õppenõukogu sekretäri valimine ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 5 lg 1). 

 1. Üldtööplaani arutelu ja kinnitamine. ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 2 lg 2). 

 

JAANUAR 

 1.  II poolaasta sündmuste  plaani arutelu ja kinnitamine (Alus: Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord § 2 lg 2) 

 

JUUNI  

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale tööle jätmine ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 1 ). 

 

JUUNI 

 

 1. Täiendava õppetöö lõpetamine. Järgmisse klassi üleviimine või klassikursuse kordama jätmine ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg1. ). 

 1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 6). 

 1. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga või kiitusega põhikooli lõputunnistusel ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 7). 

 

AUGUST  

 

 1. 2021/22 õa üldtööplaani analüüs (sisehindamine), ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks. ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 2 lg 6). 

 1. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2022/23 õa. ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 2 lg 6). 

 1. Õppenõukogu tegevuse planeerimine 2022/23 õppeaastal. ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 1 lg 2) 

 1. Uurimistööde juhendajate määramine  8. klassi õpilastele  (Tori Põhikooli õppekava üldosa pt 5. lg 5.1) 

 1. Trimestrite aegade kinnitamine 2022/23 õppeaastaks. (Tori  Põhikooli õppekava üldosa) 

 1. Hindamise erisused 2022/23 õppeaastal (PGS §  29 lg 3) 

 1. Aasta haridustöötaja kandidaatide esitamine valla tasandil tutvustamiseks.(Tori Vallavolikogu määrus nr 67 “Tori valla tunnustuse avaldamise kord”  18.04.19) 

 

 

 

Otsust võib vaidlustada pöördudes kooli üle riiklikku järelevalvet teostava ametniku poole otsuse läbivaatamiseks viie tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumisest. 

 

 

Pille Usin 

Tori Põhikooli õppenõukogu esimees